• Einstein też miał 3 lata − rozwój kreatywności u przedszkolaka

     • Projekt „Einstein też miał 3 lata − rozwój kreatywności u przedszkolaka” o  numerze umowy RPPD.03.01.01-20-0445/20 realizowany jest w ramach  Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1  Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Gmina Knyszyn, a Realizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.
       
       
      Biuro projektu „Einstein też miał 3 lata − rozwój kreatywności u przedszkolaka” znajduje się w Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie przy ul. Białostocka 36; 19-120 Knyszyn, tel. 85 655-29-03; e-mail: rpo.knyszyn@gmail.com

      Okres realizacji projektu: 01.09.2021r.- 30.06.2023r.

      Wartość projektu:  852773,75 zł.

      Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równych szans.

      Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

       

       

      Głównym celem projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej Przedszkola w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie poprzez zorganizowanie ukierunkowanego wsparcia dla 108 dzieci (49K, 59M) oraz udoskonalenie jakości kształcenia poprzez udział w kursach doskonalących kompetencje sześciu nauczycielek i poprzez doposażenie sal dydaktycznych.

       

      Ogłaszamy rekrutację skierowaną do dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie jako placówki objętej wsparciem

      w ramach projektu „Einstein też miał 3 lata − rozwój kreatywności u przedszkolaka” na następujące zajęcia w ramach:

       

      Zadania 1 - Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz kompetencji naukowo – technicznych.

       

      1) Warsztaty plastyczno − techniczne

      2) Zajęcia laboratoryjno− eksperymentalne

      3) Zajęcia ruchowe

      4) Zajęcia społeczne − emocje u dzieci

       

      Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Punkcie rekrutacyjnym na terenie przedszkola oraz na stronie www przedszkola.

       

       

      Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: od 01.09.2021 do 15.09.2021 r do godz.15:00  w Punkcie rekrutacyjnym znajdującym się na terenie  Przedszkola.

       

       Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

       

      Deklaracja dzieci

      Formularz zgłoszeniowy dzieci

      Oświadczenie przetw. danych dzieci

      Oświadczenie rodzica

      Regulamin rekrutacji zad.1

      Wybór zajęć

       

       Wyniki rekrutacji Przedszkolaków na zajęcia i warsztaty edukacyjne  w ramach Zadania 1 - Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz kompetencji naukowo – technicznych w  projekcie „Einstein też miał 3 lata − rozwój kreatywności u przedszkolaka”.

      Załącznik…