• Aktualności

      • Witaj szkoło!

      •                      Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

       Godzina 8:00 - Msza Święta

       klasy I-IV godzina 9:00 na hali sportowej

       klasy V-VIII godzina 9:00 w salach lekcyjnych

       Dowozy uczniów  godz. 7.00, odwozy godz. 10.30

                              Przydział klas do sal lekcyjnych

       Ia- sala 101; wych. A. Jelska

       Ib- sala 103; wych. J. Buzun

       IIa- sala 223; wych. B. Przybyszewska

       IIb- sala 8; wych. A. Kipling

       IIIa- sala 104; wych. M. Fiedoruk

       IIIb- sala 222; wych. A. Wojewnik

       IVa- sala 221; wych. M. Wojtecka

       IVb- sala 217; wych. E. Poduch

       Va- sala 225; wych. J. Jaromińska

       Vb- sala 218; wych. B. Kozłowska

       VIa- sala 224; wych. K. Błahuszewska

       VIIa- sala 111; wych. W. Kulesza

       VIIb- sala 213; wych. A. Bagińska

       VIIIa- sala 215; wych. J. Klimowicz

       VIIIb- sala 216; wych. J. Poduch

      • Chór szkolny

      • To kolejna z propozycji przygotowanych dla uczniów klas IV – VIII przy ZSO w Knyszynie.

       Daje on możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

       Wychowanie muzyczne pobudza i usprawnia naturalny rozwój uczniów. Zbiorowe śpiewanie jest fantastyczną szkołą życia, wdraża do pracy w grupie, uczy współdziałania, realizując w ten sposób zadania wychowania społecznego i moralnego. Wartości wychowawcze chóru tkwią w jego programie pracy. Chór jednoczy jego uczestników. Zachęca uczniów do współdziałania i ułatwia wzajemne porozumienie, wszystkich łączy chęć śpiewania i umiłowanie pieśni, a także zrozumienie spraw muzyczno-wokalnych. Chór umożliwia rozwijanie u członków zdolności organizacyjnych, od których zależy osiąganie sukcesu. W tym tkwi wychowawcza rola chóru, gdyż te zdolności przenoszone są na inne dziedziny życia. Chór kształci w młodzieży poczucie, że mają do spełnienia ważną misję - muszą nieść swoją muzyką radość ludziom, którzy jej potrzebują.

       Program chóru szkolnego jest propozycją realizowania edukacji muzycznej wśród młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie  w formie zajęć pozalekcyjnych. W opracowaniu programu brano pod uwagę również potrzeby lokalne. W kształceniu młodzieży ważne jest budzenie związku z kulturą swojego regionu. Istotne jest, aby otwierać młodzież także na kulturę innych regionów, państw, dążąc do integracji, wzajemnej tolerancji. Służyć temu będzie zapoznawanie się z repertuarem innych chórów, wymiana doświadczeń i jeżeli będzie taka możliwość, wspólne spotkania artystyczne.

       Program chóru szkolnego zakłada przede wszystkim kształcenie głosu, ale zawiera również elementy zasad muzyki i historii muzyki. 

       Dyrektor Zespołu Szkół   Ogólnokształcących

       w Knyszynie

       Magdalena Tywończuk

      • Szkolna Orkiestra Dęta im. Płk. Witolda Pileckiego w Knyszynie

      • W lipcu 2021 roku złożyliśmy kolejny projekt odpowiadając tym razem na konkurs Fundacji do czwartej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”.

       Szkolna Orkiestra Dęta im. Płk. Witolda Pileckiego połączy uczniów z  pasją do  muzykowania. Siła tkwiąca w orkiestrach dętych jest wielka, jak powiedział jeden z muzyków:

        "Nie jest sztuką nauczyć kogoś grać, liczy się to, aby rozmiłować kogoś w muzyce".

       Głównymi założeniami tego projektu jest powołanie przy ZSO w Knyszynie  Szkolnej Orkiestry Dętej  im. Płk. Witolda Pileckiego w Knyszynie.

       Celami założenia orkiestry są sposoby wprowadzania w życie wartości, którymi kierujemy się od początku powstania projektu, czyli przede wszystkim aktywnego muzykowania dzieci i młodzieży szkolnej, przystępności, radości ze wspólnego muzykowania, poznawania polskiego dziedzictwa muzycznego.

       Do projektu zaprosimy uczniów klas IV –VIII Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.

       Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mieli możliwość wypożyczenia instrumentów, udziału w cotygodniowych zajęciach z profesjonalnym instruktorem oraz muzykowania w orkiestrze. Działalność orkiestry polegać będzie przede wszystkim na przygotowywaniu oprawy muzycznej szkolnych uroczystości i wydarzeń, ale obejmuje również koncerty poza szkołą, przeznaczone dla lokalnej społeczności.

       Nasza szkoła obrała sobie za Patrona Witolda Pileckiego w 2017 roku. Witold Pilecki jest więc doskonale znany nie tylko społeczności szkolnej, ale całej społeczności knyszyńskiej.

       Wybór Patrona wiąże się dla nas z określonym programem i klimatem wychowawczym. Naszym uczniom proponujemy takie wzorce osobowe jak Witold Pilecki, który był nie tylko wielkim Polakiem, jednym  z najodważniejszych ludzi na świecie, ale także wspaniałym mężem i ojcem.

       W świecie, który gloryfikuje „autorytety” zgoła inne, my – w naszej szkole – stawiamy na wartości patriotyczne i religijne. Aby je skutecznie  propagować wśród naszych uczniów wielką wagę przywiązujemy do uroczystości szkolnych, lokalnych. Zapraszamy na nie rodziców i wyjątkowych gości z całej Polski. Chcemy także propagować treści patriotyczne i religijne wśród mieszkańców Knyszyna i okolic. Wielokrotnie uczniowie naszej szkoły uświetniali uroczystości szkolne,  w kościele parafialnym i w okolicznych domach kultury.

       Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu o czym będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz fb. Jesteśmy przygotowani na to, iż w razie nie otrzymania dofinansowania z Fundacji Orange wspólnie z władzami Knyszyna uda nam się powołać orkiestrę do życia.

       Wszak popełniać SUKCES, to coś, co nas wyróżnia.

       Dyrektor Zespołu Szkół   Ogólnokształcących

       w Knyszynie

       Magdalena Tywończuk

      • Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie w roku szkolnym 2021/2022

      • W roku szkolnym 2021/ 2022 planowane są:

       –  dwie  klasy  pierwsze oraz czwarte, w tym:

       - klasy I i IV z dodatkowymi zajęciami sportowymi (piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, i wiele innych dyscyplin sportowych)

       Uczniowie z predyspozycjami sportowymi, którzy zainteresowani są profesjonalnym uprawianiem sportu mogą rozwijać swoje umiejętności, pasje i utrzymywać wysoką sprawność fizyczną dzięki nauce w klasach z dodatkowymi zajęciami sportowymi.

       Głównym celem klas z dodatkowymi zajęciami sportowymi  jest zapewnienie wszechstronnego przygotowania sprawnościowego, doskonalenie poziomu wytrenowania, organizacja systematycznej pracy wychowawczej, uwzględniającej zasady moralne, wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej, dyscypliny, wzmocnienie zdrowia oraz systematyczne uczestnictwo w zawodach sportowych. Kierunek ten jest dla osób, które fascynują się aktywnym spędzaniem czasu, współzawodnictwem oraz podnoszeniem sprawności fizycznej.

       -  klasy I i IV z dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego

       Kreatywna NAUKA pozwoli dzieciom na samodzielne szukanie nowatorskich rozwiązań, a wyjaśnianie logicznych zagadek pobudzi ciekawość. Różne metody pracy pozwolą uczniom poznać zasady współpracy oraz kształtować pewność siebie i odwagę do przedstawiania innym swoich osiągnięć. Dzieci poznają różnorodne sposoby prezentacji swoich koncepcji oraz autoprezentacji. Myślenie twórcze, innowacyjne  pozwoli dostrzec relacje między elementami życia codziennego, a rolą tych elementów we współczesnym świecie,  rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających komunikację w języku angielskim w szkole i poza nią, poszerzenie i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności komunikacyjno – leksykalnych zdobytych na lekcjach języka angielskiego, kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji komunikacyjnej, wyzwolenie inicjatywy i aktywności oraz pracowitości i systematyczności. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego mają na celu  rozbudzenie w uczniach twórczego uczenia się  i  nauki języka obcego poprzez komunikację wykorzystując TIK.

       Projekt Erasmus + „Jak prestiżowo można żyć zdrowo?”

       W ramach projektu „Jak prestiżowo można żyć zdrowo?” kolejny rok  będziemy realizowali  różnego rodzaju wydarzenia:  konkursy, spotkania, ćwiczenia, pogadanki. Po raz pierwszy w historii szkoły uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w międzynarodowej wymianie uczniów.  Młodzież będzie miała okazję odwiedzić Partnerską Szkołę w Wilnie (Litwa) - Vilniaus Antakalnio Progimnazja (http://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/). Realizacja projektu obejmuje zaangażowanie całej społeczności szkoły, jednak grupa która będzie uczestniczyła w wymianie międzyszkolnej to uczniowie klas V – VII.

       Projekt  odpowiada współczesnym problemom młodzieży, jest skoncentrowany wokół trzech tematów:

       1.Zdrowe odżywianie;

       2. Prawidłowa postawa ciała;

       3. Walka z wszelkiego rodzaju używkami.

       Cele wyznaczone w ramach realizacji projektu:

        1. Uświadomienie młodzieży znaczenia właściwej diety dla stanu zdrowia oraz jej znaczenia w systemie przyswajania wiedzy.

       2. Kształtowanie wśród uczestników właściwej postawy ciała i jej znaczenia na stan zdrowia.

        3. Zwiększenie wiedzy z zakresu wartości odżywczej składników pokarmowych.

       4. Uświadomienie wśród młodzieży znaczenia aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, wpływu na pracę umysłu i z zakresu dopalaczy, energetyków oraz innych używek.

       5. Uwrażliwienie osób dorosłych, grona pedagogicznego oraz samych rodziców na potrzeby osób młodych.

       Zajęcia sportowo- pożarnicze

       Zajęcia sportowo pożarnicze organizowane są  dla dziewcząt i chłopców z klas I – VIII już kolejny rok. Ciszą się one powodzeniem szczególnie wśród młodszych uczniów. Są to zajęcia rozwijające umiejętności sportowe w zakresie: piłki nożnej, lekkoatletyki oraz sportów pożarniczych.

       W trakcie zajęć podnosimy  sprawność fizyczną, uczymy zachowania się w sytuacjach niecodziennych, wyrabiamy poczucie odpowiedzialności, opanowania, dyscypliny, zachowania sportowego i kultury na boisku. Dzieci zapoznają się dodatkowo z zasadami zawodów sportowo-pożarniczych, sprzętem będącym na wyposażeniu OSP oraz będą rywalizować z rówieśnikami poprzez udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

       Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów - nauczycieli oraz zawodowych strażaków 1-2 razy w tygodniu na Orliku, trawiastym boisku przyszkolnym, w budynku OSP w Knyszynie, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Mońkach w trakcie zorganizowanych wycieczek. Mamy też nadzieję na podjecie współpracy z innymi podobnymi zespołami z okolicznych gmin.

       Udział w zajęciach jest bezpłatny, dobrowolny, ale systematyczny.

       Koło miłośników przyrody

       Zajęcia z przyrody nie są nudne, wiedza to już nasi uczniowie a nawet przedszkolaki. Do swojej dyspozycji mają ogródek, ekologiczną szklarnię,  w której wspólnie ze swoimi nauczycielami uprawiają warzywa, owoce i kwiaty.  

       Projekt ma na celu uwrażliwienie przedszkolaków i uczniów na problemy środowiskowe i ekologiczne. Zajęcia te pozwalają kształtować odpowiednie postawy i nauczyć młodzież podejmowania właściwych decyzji żywieniowych, a także szacunku do wyprodukowanej żywności.

       Naszym dodatkowym celem jest poznanie procesu wytwarzania ekologicznych warzyw i owoców oraz poznanie wyższości eko-upraw nad uprawami przemysłowymi. Zajęcia warsztatowe będą dotyczyły także problemów globalnych i odbywać się będą zarówno podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych jak również podczas zajęć dodatkowych „Koła miłośników przyrody”.

       Koło matematyczno-szachowe

       Koło matematyczno- szachowe to przede wszystkim nauka poprzez zabawę, gry logiczne, strategiczne, rozwiązywanie łamigłówek matematycznych oraz przygotowywanie się do konkursów matematycznych na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim jak również ogólnopolskim oraz międzynarodowym.
       Program promuje matematykę oraz grę w szachy. Uczniowie, poznając zasady gry w szachy, rozwiązując zadania szachowe, ćwicząc taktykę oraz strategię, rozwijają twórcze, analityczne, logiczne myślenie. Uczą się również szacunku do siebie oraz innych. Uczniowie, którzy lubią matematykę i nie biorący udziału w grze w szachy, będą mięli możliwość rozwijania swoich matematycznych pasji poprzez rozwiązywanie łamigłówek matematycznych, przygotowywanie się do konkursów matematycznych oraz współorganizowanie konkursów szkolnych.
       Program przewiduje zajęcia teoretyczno- praktyczne, gdzie uczniowie będą zdobywać wiedzę, nabywać nowe umiejętności i następnie wykorzystywać je w praktyce.

       Jest to kilka z propozycji zajęć dodatkowych, jakie przygotowaliśmy dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie. Jestem przekonana, że wzorem lat ubiegłych do oferty edukacyjnej uda nam się wprowadzić nowe, ciekawe innowacje pedagogiczne, niektóre nawet kontynuować z uwagi na ogromne zainteresowanie ze strony przedszkolaków, uczniów i przy aprobacie rodziców.

       Liczymy też na propozycje ze strony samych uczniów jak i rodziców. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, chcielibyśmy stworzyć ofertę edukacyjną spełniającą wszystkie potrzeby, pomagając rozwijać pasje i zainteresowania naszych, jakże utalentowanych uczniów.

       Dyrekcja i Nauczyciele

       Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

      • Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Knyszynie.

      • W dniach od 25 do 26 maja uczniowie klas VIII, przystąpili do egzaminu w formie pisemnej z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – języka angielskiego. Zadania zawarte we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe.

       Tegoroczne wyniki egzaminu pokazały, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością dobierania modelu matematycznego do sytuacji praktycznej – analizowania prostego doświadczenia losowego oraz obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia losowego określonego w tym doświadczeniu. Na egzaminie z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

       Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia literackiego sprawdzające umiejętność rozpoznania rodzaju literackiego, jakim jest epika, i określenia jej charakterystycznych cech. Z matematyki trudne okazało się zadanie otwarte, którego rozwiązanie wymagało stworzenia strategii rozwiązania problemu geometrycznego. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

       Najwyższe wyniki w naszej szkole to: język polski –80%, 84%, 89%; matematyka: 80%, 88%, 96%, język angielski – 80%, 85%, 96%, 100%.

                                                                         Bogusława Gosko

                                                                                   V-ce  Dyrektor

                          Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

      • „EINSTEIN TEŻ MIAŁ 3 LATA rozwój kreatywności u przedszkolaka”

      • projekt na kwotę  852.773,75  będzie od września realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.

       Konkurs  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego spotkał się z ogromnym zainteresowaniem placówek oświatowych z całego województwa podlaskiego. Do konkursu zgłoszono ponad  70 projektów. Realizując dalszą wizję rozwoju naszych najmłodszych również my, jako szkoła przystąpiliśmy do tego konkursu przygotowując projekt. Fundacją, która wspiera nasze działania jest Centrum Umiejętności praktycznych w Białymstoku na czele z Panią Justyną Fidrocką.

       Odnieśliśmy kolejny SUKCES. Spośród wszystkich projektów nasz znalazł się na 9 miejscu i został oceniony pozytywnie. Wniosek spełniający kryteria wyboru projektów – projekt rekomendowany do dofinansowania – czytamy na liście projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr. RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 na stronie WUP.

       A teraz kilka słów o projekcie.

       Projekt będzie miał pozytywny wpływ na szeroko rozumianą współpracę na linii –RODZIC-UCZEŃ.  Współpraca przedszkola z dziećmi zostanie zacieśniona dzięki realizacji dodatkowych zajęć, co pozwoli dzieciom na lepsze dostosowanie ich kompetencji.

       Cel główny projektu:

       Podniesienie oferty edukacyjnej Przedszkola w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie poprzez zorganizowanie ukierunkowanego wsparcia dla 108 dzieci oraz udoskonalenie jakości kształcenia poprzez udział w kursach doskonalących kompetencje nauczycieli oraz doposażenie sal dydaktycznych. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzenia deficytów, udoskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przedszkola w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz sprzyjających rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym  kompetencje kluczowe – to tylko krótka lista założeń jakie postawiliśmy pisząc projekt.

       Jakie zajęcia oferujemy dzieciom:

       Zajęcia plastyczno – techniczne, laboratoryjno – eksperymentalne,  ruchowe, społeczne – emocje u dzieci, języka angielskiego z wykorzystaniem TIK, matematyczne z wykorzystaniem TIK, programistyczne kółka zainteresowań, warsztaty z bajko terapii, warsztaty programistyczne, zajęcia rewalidacyjne   w pracowni integracji sensorycznej oraz zajęcia logopedyczne. Dla naszych milusińskich przygotowaliśmy również inne atrakcje, w tym: wyjazd edukacyjny do Białowieży, warsztaty cukiernicze, wycieczka do Epi-Centrum w Białymstoku. Nasi nauczyciele również zyskają nowe umiejętności i kompetencje odpowiadające potrzebom dzieci uczęszczających do Przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.

       Przed nami ogrom pracy przez kolejne dwa lata. Jestem przekonana, że będzie to czas  pełen wyzwań, ale i satysfakcji z wykonywanej pracy. 

       A uśmiech i szczęście dzieci, niech będzie tego najlepszym dowodem.

       Na chwilę obecną jesteśmy na etapie formalności związanych z podpisaniem umowy, a po ich zakończeniu będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej oraz fb.

       Cóż mogłabym jeszcze dodać, my społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie jesteśmy skazani na SUKCES.

                                                                                                                        Dyrektor

       Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

                                                                                    Magdalena Tywończuk